1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

寧瑪派

Share

寧瑪巴 ( 俗稱紅教 ) 是藏傳佛教四大教派中最早的傳承,是蓮花生大士所傳下來的教法,「寧瑪」( Nyingma ) 的意義即是「古老的」,由蓮師於西元八世紀傳到西藏。傳承源自法身佛普賢王如來 ( Samantabhadra )。

西元十二世紀始,有三位祖師對寧瑪巴的典籍進行有系統的整理,成為寧瑪巴教派的創始者。第一位是素爾波且 ( 1002—1062 ),本名釋迦迥乃,因首創烏巴隆寺,又稱烏巴隆巴。第二位是素爾瓊.喜饒扎巴 ( 1014—1074 ),是素爾波且之養子,他學到了素爾波且的全部密法,並接替了烏巴隆寺寺主之職位。第三位是素爾.釋迦僧格 ( 1074—1134 ),是素爾瓊最小的兒子。這三位祖師並稱「三素爾」,成為創立寧瑪巴教派的三大祖師。

寧瑪巴有六種傳承方式

如來密意傳:法身佛之法教,源自法身普賢王如來 ( Samantabhadra )。
持明象徵傳:報身佛之法教,源自金剛薩埵,傳給金剛手菩薩,再傳給嘎惹多傑尊者 ( Garab Dorje,極喜金剛 )。
補特迦羅口耳傳:化身佛之法教,源自五方佛,傳至極喜金剛,再傳給師利星哈、 蓮師、智經 ( Jana Sutra, 札那蘇札 )、貝瑪拉密扎 ( 無垢友 ) 和毗盧遮那。此傳承然後在西藏開展,延續迄今。
另有三種特別傳承 ( 伏藏 ) 方式:
1.親承語旨的授記傳。
2.有緣的伏藏傳。
3.發空行母印付傳。

傳承的教授

大致上,寧瑪金剛法要之教授可分為三類:
經典傳承─口傳傳承。
伏藏傳承─隱藏珍寶傳承。
甚深淨相傳承─已得道者面見本尊,由本尊親授的教授。

以上三類又可以下列二類來含蓋:
口傳:包括大圓滿密續中之摩訶瑜伽、阿努瑜伽和阿底瑜伽及其他相關法教無間斷的口耳相傳。
伏藏傳:一切蓮師在第八、第九世紀在山岩等各處所珍藏的教授、佛像、佛教有關之文物,之後被百多位伏藏師在禪定或正觀中取出。

寧瑪傳承在西藏境內境外之主寺

桑耶寺興建之後,數十年內沒有其他大寺院在西藏興建。

1159 年,噶當巴德協 ( Kadampa Desheg 1112-1192 ) 在東藏康區創建噶陀寺 ( Kathok Monastery ),是寧瑪傳承在西藏發展六大主寺的開始。

1610 年,日增阿吉旺波 ( Rikdzin Ngaki Wangpo ) 在中藏離桑耶寺不遠處創建圖登多傑札寺 ( Thubten Dorje Drak Monastery )。

1626 年,鄔金德達林巴 ( Ugyen Terdak Lingpa ) 在中藏創建鄔金敏珠林寺 ( Ugyen Mindrolling Monastery )。

1665 年,日增貢桑些饒 ( Rikdzin Kunsang Sherap ) 在東藏創建白玉南‧傑強秋林寺 ( Palyul Namgyal Jangchup Ling Monastery )。

1685年,卓千貝瑪‧日增 ( Dzogchen Pema Rikdzin ) 在東藏德格康區創建卓千鄔金桑登確林寺 ( Dzogchen Ugyen Samten Choöling Monastery )。

1735年,澤蘭‧惹加巴 ( Zhalham Rapjampa ) 在東藏創建雪千登易達傑林寺 ( Zhechen Tenyi Dhargye Ling )。

1959 年,中國軍隊進入西藏及文化大革命時,大部份寺院都遭到破壞。目前經由當地藏民的努力和中國佛教界的支持,都已部份或全部修復或重建,這些寺院的上師們也在印度、尼泊爾和不丹建立主寺,來培訓年輕一代的喇嘛、轉世者和保存法教。

 

 

Share
◄◄
►►
六月 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

你或許會喜歡

1.觀想人身難得…

  獲得暇滿大舟時,為自他渡輪迴海,晝夜恆時不懈怠,聞思修是佛子…

Read More...

10.應發菩提心的理由…

  無始時來慈我者。諸母若苦我何樂,是故為渡諸有情,發菩提心佛子…

Read More...

11.入根本慧定時修自他交換…

  諸苦生於欲自樂,諸佛生於利他心,由此自樂與他苦,確當交換佛子…

Read More...

12.將無得轉為道用…

  誰以大欲圖財物,一切奪或令人奪,乃身受用三世善,回向於他佛子…

Read More...

Prev
Next
  • 1
  • 2